Alapító Okirat

Alulírott Zaka Ferenc (a továbbiakban Alapító), a Polgári Törvénykönyv 74/A §-ának (1) bekezdése alapján, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően közhasznú szervezetként

a l a p í t v á n y t

hozok létre az alábbiak szerint:

1. Az Alapítvány neve:

1.1. Az alapítvány elnevezése: OpenMaps Alapítvány

1.2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: OMPA

1.3. Az alapítvány honlapjának címe: http://openmaps.eu

2. Az Alapítvány székhelye:

2.1. 8000 Székesfehérvár Sziget u. 13. 8/22.

3. Az Alapítvány célja, tevékenysége:

3.1. Az alapítvány célja mindenki számára ingyenesen elérhető, digitális formátumú Közép-Európa térképek előállítása.

3.2. Az alapítvány célja továbbá a 3.1. pontban leírt cél eléréséhez olyan internetes közösség felépítése, amelynek tagjai önkéntes munkájukkal, különböző tevékenységekkel (térkép-alapanyag rögzítése GPS készülékkel, térképszerkesztés, informatikai háttér biztosítása, egyéb) segítik a térképek elkészítésének részfeladatait.

3.3. Az alapítvány közvetett célja továbbá, hogy sportolásra ösztönözze az internetes közösség tagjait, ugyanis a térképekről még hiányzó – nem közút jellegű – útvonalakhoz szükséges térképanyag GPS-es rögzítése főleg túrázással, természetjárással, kerékpározással valósítható meg.

3.4. Az Alapítvány céljait elsősorban szolgáltatások nyújtásával és egyéb módon valósítja meg.

3.5. Az Alapítvány a 3.1. és a 3.2. pontokban leírt céljai elérése érdekében az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. számú mellékletében foglalt Tájékoztató 3., 4., 5. és 14. pontjai szerinti az alábbi tevékenységeket folytatja:
  a) 3. szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység)
  b) 4. foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység
  c) 5. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás)
  d) 14. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok)

3.6. Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai és feladatai a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26 § -ának c.) 3., 4. és 14. alpontjai szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:
  a) 3. tudományos tevékenység, kutatás
  b) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

4. Az Alapítvány időtartama

4.1. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

5. Az alapítói jogok gyakorlása az Alapító cselekvőképességének elvesztése vagy halála esetén

5.1 Az Alapító cselekvőképességének elvesztése vagy halála esetére az Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására Papp Pétert jelöli ki.

6. Az Alapítvány jellege

6.1. Az Alapítvány önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

6.2. Az Alapítvány nyílt alapítvány, bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.

6.3. A csatlakozás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A csatlakozásról való döntést megelőzően a Kuratórium a csatlakozni kívánóról a rendelkezésre álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja eltér az Alapítvány céljaitól.

6.4. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szervezeteket illethetne.

6.5. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt indítása.

7. Az Alapítvány vagyona

7.1. Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott 150. 000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint készpénz, amit az Alapító az Alapítvány javára nyitott bankszámlán elhelyezett.

7.2. Az Alapítványi vagyon egyéb forrásai:

  7.2.1. természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli gazdasági társaságainak önkéntes befizetései, adományai,
  7.2.2. az alapítványi célú tevékenység bevételei
  7.2.3. a vállalkozási tevékenység bevételei.

7.3. Az Alapítvány költségei (kiadásai):

  7.3.1. vállalkozási tevékenység közvetlen költségei;
  7.3.2. alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei;
  7.3.3. az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások).

8. Gazdálkodás a vagyonnal

8.1. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre támogatás formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyonával a hatályos jogszabályokban és ezen okiratban foglaltak alapján gazdálkodhat, gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.

8.2. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok minősített többségi döntéssel (legalább 2/3-os támogató szavazatarány) döntenek.

8.3. Az Alapítvány által kitűzött célok megvalósítása érdekében az Alapítvány Kuratóriuma pályázatokat írhat ki, egyéni kérelmek alapján támogatást juttathat illetve egyéb szolgáltatások nyújtásáról dönthet. A pályázati feltételekről (Pályázati Kiírás) a Kuratórium dönt, de a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). A Pályázati Kiírást a döntést követő 8 napon belül a Kuratórium az Alapítvány honlapján közzéteszi. A pályázatokról a Kuratórium a pályázati határidőt követő 30 napon belül dönt. Egyéni kérelem bárki által írásban nyújtható be a Kuratórium részére, melyről a Kuratórium a kérelem beérkezését követő ülésén dönt. A Kuratórium döntései a pályázatokról és kérelmekről nyilvánosak, melyet a Kuratórium az Alapítvány honlapján a döntést követő 8 napon belül közzétesz.

8.4. A törzsvagyon, annak hozama és a csatlakozások teljes összegben felhasználhatók az Alapítvány céljaira.

8.5. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

8.6. Az Alapítvány vállalkozásban csak korlátolt felelősséggel vehet részt. Az Alapítvány vagyonát hitel fedezetéül nem használhatja.

8.7. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány — a Kuratórium döntése alapján — alkalmazottat is foglalkoztathat.

8.8. Az Alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. A pénzügyi terv hiányt nem tartalmazhat. Az éves tevékenységről készített beszámoló (mérleg) jóváhagyásával egyidejűleg az Alapítvány közhasznúsági jelentést is köteles készíteni, amely a beszámoló elfogadásával együtt, a kuratórium feladata. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához a kuratórium egyhangú döntése szükséges. Az éves beszámoló elkészítésekor külön kell választani a vállalkozási és az alapítványi célú tevékenység költségeit és bevételeit, valamint az Alapítvány működési költségeit.

8.9. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

8.10. Az Alapítvány a kuratórium tagját, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

8.11. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végezhet.

9. Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve

9.1. Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az öt tagból álló Kuratórium. A Kuratórium tagjai természetes személyek. A kuratóriumi tagok az Alapítóval foglalkoztatási vagy egyéb érdekeltséget teremtő jogviszonyban nem állhatnak. A kuratórium tagjainak kinevezése határozatlan időre szól.

9.2. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
  9.2.1. Papp Péter, a kuratórium elnöke
  9.2.2. Kiss Viktor kuratóriumi tag
  9.2.3. dr. Kerényi Gábor kuratóriumi tag
  9.2.4. Pap Árpád kuratóriumi tag
  9.2.5. Pálfi Gyula Péter kuratóriumi tag

9.3. A kuratóriumi tagság megszűnik:
  9.3.1. a tag halálával,
  9.3.2. lemondással
  9.3.3. az Alapítvány megszűnésével,
  9.3.4. az Alapító általi visszahívással, amennyiben a kuratóriumi tag tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti,
  9.3.5. A Ptk 74/C §-ban meghatározott kizáró ok létrejöttével.

9.4. A kuratórium elnökének és tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. 74/C. §, és az 1997. évi CLVI. törvény 8. és 9. §-ainak rendelkezései az irányadóak. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b.) pont/ élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

9.5. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjra és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A tiszteletdíj és költségtérítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg

9.6. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány céljának megvalósításával összefüggő döntések meghozatala. Így különösen:
  9.6.1. dönt az Alapítványhoz való csatlakozás feltételeiről és elfogadásáról az Alapítvány részére nyújtott hozzájárulások elfogadásáról,
  9.6.2. meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli az Alapítvány vagyonát, dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról, a vállalkozásban való részvételről, szükség szerint a természetbeni adományok értékesítéséről és az Alapítvány működési költségeire felhasználható összegről,
  9.6.3. elfogadja az éves pénzügyi tervet, dönt a vállalkozási tevékenységről,
  9.6.4. elfogadja az Alapítvány működéséről szóló éves beszámolót,
  9.6.5. elfogadja - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg- a közhasznúsági jelentést,
  9.6.6. elfogadja és módosítja az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, vagyonkezelési szabályzatát, munkatervét, valamint a működéséről szóló éves beszámolót,
  9.6.7. elfogadja a kuratórium feladat- és munkatervét,
  9.6.8. a Kuratórium, a felügyelő szerv tagjainak, illetve a könyvvizsgáló díjáról való döntés
  9.6.9. pályázatokat ír ki, meghatározza azok benyújtásának feltételeit
  9.6.10. dönt alkalmazott foglalkoztatásáról,

9.7. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
  9.7.1. a számviteli beszámolót;
  9.7.2. a költségvetési támogatás felhasználását;
  9.7.3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
  9.7.4. a cél szerinti juttatások kimutatását;
  9.7.5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
  9.7.6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
  9.7.7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

9.8. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, az Alapítvány azt köteles a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzétenni.

9.9. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.

9.10. A Kuratóriumot az Elnök írásban, igazolható módon, a tervezett napirend és a határozati javaslatok postai tértivevényes megküldésével hívja össze. Az összehívás akkor minősül szabályszerűnek, ha a tagok az ülésről valamint a határozati javaslatokról az ülés időpontját megelőzően legalább öt nappal értesülnek. A nem szabályszerűen összehívott ülés kizárólag abban az esetben tartható meg, ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen van és annak megtartása ellen egyik kuratóriumi tag sem tiltakozik.
Az 1997. évi CLVI. Tv. 7.§ (1) bekezdésének értelmében a kuratórium ülései nyilvánosak, kivéve a 9.12-ben foglalt eseteket. Az Elnök feladata, hogy az ülésre szóló meghívót az ülés előtt öt nappal az Alapítvány honlapján közzétegye.

9.11. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Amennyiben az ülés nem határozatképes, az Elnök 8 napon belül változatlan napirenddel köteles összehívni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha a megismételt ülésen is legalább három kuratóriumi tag jelen van..

9.12. A kuratórium üléseit az elnök vezeti, az ülések nyilvánosak, a Kuratórium azonban a személyiségi jogok védelme érdekében vagy adatvédelmi okból a nyilvánosságot kizárhatja.

9.13. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel – kivéve a vagyon felhasználásáról, melyről a 8.2 pont alapján –, nyílt szavazással hozza. A kuratórium döntése alapján titkos szavazás is tartható. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

9.14. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben a kuratórium ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium ülésének időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát és személyét. A jegyzőkönyvet a kuratórium ülésének vezetője és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet az Alapítvány iratai között meg kell őrizni. A jegyzőkönyv alapján kell vezetni a Határozatok könyvét, amelybe be kell vezetni a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, be kell jegyezni a döntést ellenzők, támogatók számarányát és – amennyiben lehetséges megállapítani – személyét.

9.15. A működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba (jegyzőkönyv, határozatok, közhasznúsági jelentés stb.) előzetes írásbeli kérelem alapján, a kérelem kézhezvételétől számított tizennégy napon belül bárki betekinthet.

9.16. A kuratórium döntéseit az érintettekkel a döntés meghozatalát követő nyolc napon belül írásban közli. Az Alapítvány működése során az e-mailben (elektronikus úton) küldött üzenetet írásbeli értesítésnek kell tekinteni.

9.17. A jogszabályban rögzített nyilvánosság biztosításának érdekében az Alapítvány működésére és szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó adatokat, valamint a kuratóriumi döntéseket, beszámolókat a kuratórium az Alapítvány honlapján teszi közzé, az adott dokumentum létrejöttétől számított nyolc napon belül.

10. Az Alapítvány képviselete

10.1. Az Alapítvány képviselője: a Kuratórium elnöke.

10.2. Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke önálló képviseleti joggal, beleértve az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot.

10.3. Az Alapítvánnyal kapcsolatosan a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatok változását - a változástól számított hatvan napon belül – az Alapítvány képviselője a bíróságnak köteles bejelenteni.

11. Záró rendelkezések

11.1. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és módon szűnik meg. Megszűnése esetén az Alapítvány vagyonának azon része, melyet az alapító bocsátott rendelkezésre az alapítót illeti meg, az ezt meghaladó vagyont más, hasonló célra kell fordítani.

11.2. Az Alapítvány várható bevétele nem éri majd el az évi öt millió forintot, ezért az alapítás időpontjában felügyelő szerv nem kerül létrehozásra. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, az alapító az alapító okirat módosításával egyidejűleg gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról. Amennyiben az Alapítvány bevétele két egymást követő évben az ötmillió forintot meghaladja, a kuratórium által jóváhagyott és könyvvizsgálóval auditált beszámolóját valamelyik országos szakmai lapban közzéteszi.

11.3. Nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11.4. A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11.5. Az Alapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására az Alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt szabályok az irányadóak.

11.6. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2012. február 8.